Skocz do zawartości

[SKRYPT] Ekonomiczny Handlowiec


marko22
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Ekonomiczny Handlowiec (Economy and Supply Trader - EST)

(Wersja 3.2.05 - 12 październik 2009)

 1. Ekonomiczny Handlowiec ożywia handel w grze i zaopatrzenie fabryk NPC działając na terenie swojego zasięgu.
 2. Ekonomiczny Handlowiec może handlować określonymi towarami i pomagać fabrykom mającym problem z zasobami.
 3. Ekonomiczny Handlowiec może mieć zdefiniowane terytorium działania, którego nie opuści.
 4. Ekonomiczny Handlowiec koordynuje swoje działania z innymi Ekonomicznymi Handlowcami pracując na tej samej stacji.
 5. Ekonomiczny Handlowiec może używać Napędu skokowego i oddać swój statek do naprawy.
 6. Ekonomiczny Handlowiec utrzymuje kontakt z klientami i innymi handlowcami oraz może znaleźć atrakcyjne ceny i różne nowości w pozostałych sektorach.

Instalacja:

RAR - Ekonomiczny Handlowiec (EH) (v3.2.05)

Wymagania:

Biblioteki kodowe (Befehlsbibliothek)

RAR - Biblioteki kodowe (v3.4.06)

Dodatkowo: X3 Terran Conflict w wersji 2.1 lub wyższej.

Aktywacja edytora skryptów:

Nie jest konieczne aktywowanie edytora skryptów. W statusie pilota gra będzie oznaczona - ***modified***

Pobrane archiwum rozpakowujemy w dowolnym miejscu na dysku i kopiujemy do głównego foldera gry. Główne pliki kopiowane są do foldera "\scripts" oraz "\t", pozostałe służą wyłącznie do wyłączenia Handlowego polecenia MK3 oraz deinstalacji całego skryptu. Istniejące starsze wersje plików zamieniamy.

Deinstalacja:

Skopiuj plik setup.plugin.economics.pck z folderu "\scripts.uninstall" do foldera "\scripts"w katalogu głównym gry. Uruchom zapisaną grę. Deinstalacja rozpocznie się automatycznie a wynik zostanie przesłany na konsolę wiadomości gracza. Proces deinstalacji odbędzie się w czasie ok. 10-20 sek. od chwili uruchomienia zapisanej gry. Po zakończeniu zapisz ponownie grę.

Uruchom plik "Delete all Economy and Supply Trader Scripts.bat", który znajduje się w katalogu "\scripts.delete" w głównym folderze gry. Ta operacja usunie pliki skryptu.

Ważne! - Nigdy nie usuwaj samych plików skryptu. Uruchomiony zapis gry będzie ich szukał.

Aktualizacja do nowej wersji:

Wykonujemy identyczne kroki jak w trakcie instalacji. Po rozpakowaniu kopiujemy i zamieniamy istniejące pliki w folderach. Aby usunąć starsze lub nieużywane pliki można uruchomić plik "Delete old Economy and Supply Trader Scripts.bat", który znajduje się w katalogu "\scripts.delete", przed skopiowaniem nowych plików. Nie jest to wymagane, ale pozwoli utrzymać porządek w folderach ze skryptami.

Wykonując całą operację w trakcie gry, nie jest wymagane ponowne jej uruchomienie. Wszystkie statki i stacje będą działać na nowym skrypcie automatycznie. Dowolny statek może wysłać wiadomość o zakończeniu pracy. Stary skrypt zakończy pracę, zanim podejmie ją nowy. Tę wiadomość można zignorować.

Ekonomiczny Handlowiec:

Zadania:

 1. Ekonomiczny Handlowiec przeznaczony jest do kupowania i sprzedawania specyficznych dóbr na określonym obszarze.
 2. Ekonomiczny Handlowiec może zostać przeszkolony i wykonywać więcej zadań po zakończeniu szkoleń. Jeśli nie jest nam to potrzebne, można ten tryb wyłączyć.

Szybki start:

1 - wyposaż statek TS np. Kajman Tragarz w Nawigacyjne Polecenia MK1, Handlowe Polecenia MK1 oraz MK2.

2 - wybierz polecenie "Uruchom Ekonomicznego Handlowca..." w konsoli poleceń statku w menu poleceń "Handlowe...".

3 - wybierz polecenie "Uruchom Ekonomicznego Handlowca" dostępne w menu.

Rangi:

Działania Ekonomicznego Handlowca zależą od poziomu jego wyszkolenia. Pracuje tylko dla doświadczonych pilotów. Gracz musi mieć rangę "Handlowiec" aby móc zatrudnić Ekonomicznego Handlowca.

Praktykant: Praktykant handluje jednym towarem we wskazanym sektorze oraz w sektorach sąsiednich odległych o jeden skok. Jest to dla niego okres próbny i w tym czasie nie pobiera wynagrodzenia.

Kurier: Kurier handluje trzema towarami w odległości trzech skoków od jego centralnego sektora. Ponadto może kupować lub sprzedawać dobra do Doków Wyposażeniowych oraz Stacji Handlowych. Kurier otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 kredytów na każdą mizurę lotu, wypłacane po każdym rejsie.

Zaopatrzeniowiec: Zaopatrzeniowiec handluje pięcioma towarami w odległości pięciu skoków od jego centralnego sektora. Może ulepszyć swój statek zwiększając jego szybkość oraz sterowność. Kupuje również Droidy bojowe, jeśli są dostępne w sektorze, gdzie przebywa. Zaopatrzeniowiec otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25 kredytów na każdą mizurę lotu, wypłacane po każdym rejsie.

Handlowiec: Handlowiec handluje siedmioma towarami w odległości dziesięciu skoków od jego centralnego sektora. Potrafi użyć Napędu skokowego, jeśli jest zainstalowany. Handlowiec otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30 kredytów na każdą mizurę lotu, wypłacane po każdym rejsie.

Sprzedawca: Sprzedawca handluje dziesięcioma towarami w odległości piętnastu skoków od jego centralnego sektora. Monitoruje handel radiowo, nie wkraczając do sektorów, gdzie znajdują się wrogowie lub piraci. Sprzedawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35 kredytów na każdą mizurę lotu, wypłacane po każdym rejsie.

St. Sprzedawca: Starszy Sprzedawca handluje wszystkimi towarami w odległości dwudziestu skoków od jego centralnego sektora. Ponadto utrzymuje statek w dobrym stanie, oddając do naprawy w stoczni, jeśli zajdzie taka potrzeba. St. Sprzedawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 40 kredytów na każdą mizurę lotu, wypłacane po każdym rejsie.

Statki i wyposażenie:

 1. Statki klasy M3, M4, M5, M8, TM, TS lub TP oraz korwety klasy M6
 2. Bojowe polecenia MK1 (opcjonalnie: zmienia zachowanie naszego EH w przypadku napotkania wrogów)
 3. Bojowe polecenia MK2 (opcjonalnie: zmienia zachowanie naszego EH w przypadku napotkania wrogów w uzupełnieniu z MK1)
 4. Napęd skokowy (opcjonalnie: może być użyty po ukończeniu kursów szkoleniowych)
 5. Nawigacyjne Polecenia MK1
 6. Handlowe Polecenia MK1
 7. Handlowe Polecenia MK2
 8. Handlowe Polecenia MK3 (opcjonalnie: włącza tryb automatycznej konfiguracji i handlu)

Użycie:

Komenda "Uruchom Ekonomicznego Handlowca..." jest dostępna w konsoli poleceń statku w menu poleceń "Handlowe..." po zainstalowaniu na statku Nawigacyjne Polecenia MK1, Handlowe Polecenia MK1 oraz Handlowe Polecenia MK2. Komenda "Uruchom Ekonomicznego Handlowca..." otwiera dodatkowe menu.

Komenda ta jest dostępna tylko wtedy, kiedy gracz osiągnął rangę "Handlowiec".

Menu główne:

Wszystkie polecenia są podzielone na grupy w menu głównym.

Ustawienia handlowca:

To menu zawiera nie tylko ustawienia, ale także informacje o pilocie. Wyświetlone są takie informacje jak: Port macierzysty, przeznaczenia, aktualne zadania, wynagrodzenie pilota oraz całkowity zysk.

Usuń zebrane dane: Nakazuje usunąć pilotowi zebrane dane w trakcie swojej działalności. Operacja jest nieodwracalna i wymaga potwierdzenia.

Szkolenie pilota: Piloci uczestniczą w szkoleniu przez określony czas. Jeśli gracz chce wykluczyć pilota ze szkolenia, może to zrobić tym poleceniem.

Wynagrodzenie pilota: Jeśli wynagrodzenie pilota ma być wypłacane z innego konta niż konto główne gracza (np. z posiadanej stacji), można to ustawić tym poleceniem.

Aktualizacja mapy: Pilot może odkrywać mapę galaktyki w trakcie wykonywania obowiązku handlowego. Rejestruje wszystkie stacje będące w zasięgu jego skanera. Punktem wyjścia jest stacja, na której będzie zadokowany.

Zwolnij handlowca: Niepotrzebny pilot może zostać odwołany. Statek musi być zadokowany na stacji i nie wykonywać żadnego zadania. Operacja jest nieodwracalna i wymaga potwierdzenia.

Przenieś handlowca na inny statek: Kupiłeś większy i szybszy statek? Użyj tego polecenia, aby przenieść swojego pilota na nowy statek. Zarówno stary jak i nowy statek musi być zadokowany na tej samej stacji. Po wybraniu tego polecenia pokaże się wykaz statków z innymi pilotami EH. Wybierz statek, na który chcesz przenieść pilota.

Przywróć domyślnie: Ta komenda przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych skryptu.

Listy wyrobów:

To menu wymienia wyroby sprzedawane przez pilota.

Lista wyrobu:

Po wybraniu opcji "Dodaj wyrób", należy wybrać stację w danym sektorze. Po wybraniu stacji, zostanie wyświetlona lista wyrobów, które mogą zostać wybrane do handlu.

Sortuj listę wg typu wyrobu: Sortuje listę według typu wyrobów. Jako pierwsze są posortowane wyroby handlowe.

Sortuj listę wyrobów alfabetycznie: Sortuje listę wyrobów wg kolejności alfabetycznej. Jako pierwsze są posortowane wyroby handlowe.

Usuń listę wyrobu: Usuwa wszystkie wyroby z listy.

Listy produktów zaopatrzenia:

Lista ta będzie dostępna lub może być utworzona, kiedy na statku są zainstalowane i aktywne Handlowe Polecenia MK3. Handlowiec nie handluje wyrobami z listy, ale troszczy się o zaopatrzenie produkcji na stacji. Oznacza to, że szuka potrzebnych zasobów i dostarcza je do stacji.

Lista produktów:

Po wybraniu z menu pozycji "Dodaj produkt" należy wybrać stację w danym sektorze. Wszystkie produkty można dodawać jeden po drugim.

Sortuj listę wg typu produktu: Sortuje listę produktów wg typu wyrobu. Dotyczy to również zmiany priorytetów zaopatrzenia w produkty.

Sortuj listę produktów alfabetycznie: Sortuje listę produktów w kolejności alfabetycznej. Dotyczy to również zmiany priorytetów zaopatrzenia w produkty.

Usuń listę produktów: Usuwa całą listę produktów.

Wykluczenia:

Wszystkie sektory i stacje standardowo są dostępne dla handlu. Poprzez to menu można jednak ustawić takie sektory i stacje, gdzie nasz Handlowiec nie powinien zaglądać.

Stacje: Tutaj znajduje się lista zakazanych stacji. Można dodawać i usuwać pozycje.

Sektory: Tutaj znajduje się lista zakazanych sektorów. Można dodawać i usuwać pozycje.

Handel tylko w sektorach z satelitą: Ta opcja ustala dla naszego pilota handel tylko w tych sektorach, gdzie znajdują się nasze satelity.

Handel tylko w bazach nienależących do gracza: Domyślnie EH handluje ze stacjami NPC oraz stacjami gracza. Ta opcja wyłącza możliwość handlu ze stacjami gracza.

Przywróć domyślnie: Ta komenda przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych skryptu.

Warunki handlowania:

Wszystkie opcje w tym menu nakazują stosowanie się naszemu EH do pewnych zasad.

Obowiązek handlowy: Domyślnie EH kupuje i sprzedaje wyroby. Ta opcja pozwala również nakazać naszemu pilotowi tylko sprzedaż wyrobów, jakie posiada w ładowni. (Handlowiec > Sprzedawca i odwrotnie)

Handlowe Polecenia MK3: Zarządzanie zamówieniami pilota można powierzyć automatycznemu komputerowi. Ta opcja włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację.

Sektor domowy: Handlowiec nie jest normalnie przypisany do jednego sektora. Ale to jest centrum jego terytorium. Ta opcja pozwala zmienić jego domowy sektor.

Zasięg handlu: Tutaj można ustawić zasięg od sektora domowego, w obrębie którego EH będzie szukał ofert.

Sektor docelowy: W większości przypadków sektor docelowy jest taki sam jak domowy. Jeżeli EH ma sprzedawać wyroby w innym sektorze niż je kupił, tutaj można określić sektor docelowy.

Zasięg handlu: Sektor docelowy też ma swój zasięg handlu. Jeśli sektor docelowy nie jest sektorem domowym, będzie używany ten sektor, który tutaj zostanie ustawiony.

Minimalny zysk: Normalnie EH będzie szukał transakcji przynoszących minimalny zysk w wysokości 10%. Tutaj można zmienić tę zasadę.

Maksymalny zapas produktu na stacji docelowej: Normalnie EH będzie szukał tylko stacji, które mają mniej niż 50% zasobów. Tutaj można zmienić tę zasadę.

Handel nielegalnym towarem: Pilot używający Handlowe Polecenia MK3 domyślnie nie handluje towarem nielegalnym. Tutaj można zmienić to ustawienie.

Zakończ pracę na stacji: To polecenie nakazuje EH zaprzestać dalszej pracy, po ukończeniu obecnie prowadzonego handlu.

Przywróć domyślnie: Ta komenda przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych skryptu.

Ustawienia napędu skokowego:

Piloci EH mogą używać napędu skokowego po przebyciu specjalnego szkolenia. Gracz może ustanowić tutaj zasady korzystania z niego.

Użyj napędu skokowego: To ustawienie zezwala lub odmawia EH na korzystanie z napędu skokowego.

Energia napędu skokowego: Domyślnym ustawieniem pojemności dla ogniw energetycznych jest 10% wielkości ładowni. Ta opcja pozwala graczowi zmienić to ustawienie.

Minimalny zasięg skoku: Tutaj można ustawić minimalną odległość dla skoku.

Przywróć domyślnie: Ta komenda przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych skryptu.

Automatyczne nazwy:

Zmiana nazw wielu statków jest nudna i męcząca. Pilot EH może zostać poproszony o ustawienie nazwy dla swojego statku oraz dodanie do niej innych informacji.

Konfiguruj automatyczne nazwy: Istnieje tutaj wiele dostępnych schematów nazewnictwa.

To menu zawiera schematy możliwych do użycia nazw wraz z opisami.

Numer statku: Jeżeli statek ma nadany numer, może ukazać się tutaj.

Numer stacji: Jeżeli stacja ma nadany numer, może ukazać się tutaj. Wszystkie statki stacji współdzielą ten numer.

Przywróć domyślnie: Ta komenda przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych skryptu.

Konfiguracja raportów:

Pilot EH może informować o wielu zdarzeniach. Niektóre z nich mogą zostać wyłączone.

Awans: Pilot EH przesyła informację o ukończonym poziomie szkolenia. Tę opcję można tutaj wyłączyć.

Obserwacja wrogów: Pilot EH przesyła informację o statkach wroga. Tę opcję można tutaj wyłączyć.

Sygnał akustyczny przy wiadomości: Przy otrzymaniu wiadomości usłyszymy sygnał. Tę opcję można tutaj wyłączyć.

Log handlowy: Każda transakcja przeprowadzona przez pilota EH zostaje zapisana do dziennika. Plik ten jest tworzony w katalogu domowym użytkownika, gdzie znajduje się katalog z zapisami gry. (np.: C:\Users\xxxxxx\Documents\Egosoft\X3TC\log01000.txt)

Log do analizy: Pilot EH tworzy dziennik, w którym zapisane są rekordy jego zysków. Łącznie z aktualnie wykonywanym zadaniem. Plik ten jest tworzony w katalogu domowym użytkownika, gdzie znajduje się katalog z zapisami gry. (np.: C:\Users\xxxxxx\Documents\Egosoft\X3TC\log01001.txt)

Przywróć domyślnie: Ta komenda przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych skryptu.

Magazyn danych:

Jeśli kilku pilotów wykonuje to samo zadanie oraz ma takie same warunki pracy, dane to mogą zostać zapisane i przekazane innemu pilotowi.

Wczytaj dane:

Tutaj można znaleźć wszystkie wcześniej zapisane dane i rozkazy, które możemy przekazać pilotowi EH.

Zapisz dane: Tutaj można zapisać ustawienia dla pilota. Każdą pozycję możemy dowolnie nazwać.

Usuń dane: Kasuje zapisane ustawienia.

Administracja globalna:

Administracja globalna pokazuje wszystkie statki ustawione do handlu jako Ekonomiczny Handlowiec. Z tego miejsca można wysyłać różne ustawienia do wszystkich statków lub do pojedynczego.

To menu można uruchomić przypisując klawisz skrótu poprzez menu gry: Sterowanie > Interfejs. Dla pozycji Ekonomiczny Handlowiec ustawiamy wybraną przez siebie kombinację klawiszy.

Konfiguracja globalna:

Z pozycji tego menu wysyłamy jedno lub więcej ustawień do swoich pilotów EH.

Wybierz pakiet danych, który chcesz wysłać. Taki pakiet danych musi zostać już wcześniej zapisany. Po wybraniu zapisanego pakietu można go wysłać używając funkcji "Wyślij do wszystkich współpracowników". Funkcją "Wyślij do współpracowników sektora" można ograniczyć przekazanie danych do EH z tego samego sektora domowego.

Wysyłane ustawienia można ograniczyć poprzez menu "Wyślij filtr". Można filtrować EH wg typu, klasy lub nazwy (nawet części nazwy). Filtrować można różne preferencje dotyczące naszych EH, które mają być wysłane, bądź nie. Poprzez to menu można dokładnie ustalić, który EH ma otrzymać założone z góry ustalenia.

Zapisane wcześniej dane można w dowolny sposób zreorganizować, przenosząc do wybranych wolnych miejsc. Aby tego dokonać, przejdź do menu poprzez pozycję "Przenieś dane", wskaż zapisaną pozycję i przenieś w dowolne miejsce. Można wybrać tylko dane podświetlone na żółto.

Można również usuwać poszczególne pakiety zapisanych danych. Wystarczy wybrać tylko dany pakiet, a zostanie natychmiast usunięty. Nie ma potwierdzenia przy usuwaniu. Wybranie pozycji "Usuń wszystkie dane" usuwa wszystkie pakiety.

Dodatkowe informacje:

Współdzielenie zysków: Wszyscy piloci mają udział w zyskach. Są wypłacane w wysokości 1% od każdej udanej transakcji. Powyższe nie ma zastosowania przy sprzedaży resztek.

Handlowe Polecenia MK3: Polecenie to przejmuje kontrolę nad Ekonomicznym Handlowcem. Menu konfiguracji jest ograniczone.

Napęd skokowy: Jeśli jest zainstalowany, piloci dokonują zakupów ogniw energetycznych w Elektrowniach Słonecznych.

Napęd podróżny: Jeśli jest zainstalowany, piloci dokonują zakupów ogniw energetycznych w Elektrowniach Słonecznych.

Kontakt z wrogami: Jeśli statek ma zainstalowane Bojowe polecenia MK1, pilot kupuje Droidy bojowe w danym sektorze oraz modernizuje statek pod względem szybkości i sterowności. Mając zainstalowany Napęd skokowy, a pilot posiada doświadczenie, może z niego skorzystać i uciec z niebezpiecznych sektorów. Posiadając wyposażenie w postaci Bojowe polecenia MK2 i dostępne będą Rakiety Moskit, pilot będzie również będzie je kupował.

Przyjaciel/Wróg: Piloci nie latają do sektorów, których rasy są ustawione jako Wróg. Pozycja menu "Uznaj za wroga, jeśli ma wrogie zamiary" należy ustawić na "Nie"

Sieć satelitarna: Można nakazać pilotowi EH, żeby handlował tylko w sektorach, gdzie są rozmieszczone satelity gracza.

Blokada stacji (bariera handlowa): Każda stacja może być ustawiona jako niedostępna dla pilota EH. Stacje gracza posiadają blokadę w konsoli poleceń stacji.

Dane techniczne:

Pliki językowe:

8005-L007.xml (ID 8005)

8005-L033.xml (ID 8005)

8005-L039.xml (ID 8005)

8005-L044.xml (ID 8005)

8005-L048.xml (ID 8005)

8005-L049.xml (ID 8005)

Sloty komend:

COMMAND_TYPE_TRADE_19 (419)

COMMAND_TYPE_CUSTOM_20 (720)

COMMAND_TYPE_GENERAL_17 (817)

COMMAND_TYPE_STATION_17 (1117)

COMMAND_TYPE_STATION_18 (111B)

Praca obiektu:

Praca statku 0, 40 i 41

Oficjalny skrót:

"die WVH"

"the EST"

"EH"

(Autor - Lucike)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Odpowiedzi 73
 • Dodano
 • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Top użytkownicy w tym temacie

Ale kolorki, nic nie widać. Zmień domyślny styl forum na ten drugi to będziesz wiedział dlaczego.

I prosiłbym o linka do tematu ze skryptem na forum Ego, aby znów nie było pomyłki 😛

Pisz również nazwy angielskie skryptów, bo zdaje się że biblioteki już są przetłumaczone, ale bez nazwy oryginalnej to trudno stwierdzić na 100%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Używam tego skryptu od prawie roku i polecałem go parę razy tutaj i na forum Ego, dobrze że wreszcie pojawiło się spolszczenie 😛 Co do samego działania, piloci troszczą się sami o siebie i nie trzeba praktycznie wcale ingerować w ich pracę, nie zacinają się i nie latają z paroma sztukami towarów jak standardowi UT. Ogólnie- zero problemów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja miałem problem.....musiałem wrócić do Wszechświatowych. Latało mi ponad 80 Ekonomicznych i nie wiem, czy akurat przez to, ale gra mi zwolniła niesamowicie. Efekt był taki, że włączałem SETA, mapę sektora i wszystko "biegało" skokowo. Wyłączałem po kolei EH i zszedłem do 50 latających i dopiero się wszystko poprawiło. Później wyłączyłem wszystkich. Może mam po prostu pecha....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie. Ja tak miałem ze skryptem Marine Repair. Im więcej statków miałem z Marines, którzy mogli je naprawiać, tym większy problem z wydajnością i taki sam efekt jak ty opisałeś. Wymieniłem ten skrypt na SLAM, wyrzuciłem też skrypt Mobile Ship Repair, w zamian mam SCS Suite, choć w sumie SLAM też wystarcza i naprawia statki co godzinę o kilka procent. Gra jak na razie chodzi jak nigdy dotąd i jestem bardzo zadowolony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A te 130 wszechświatowych to masz z "Handlowe Polecenia MK3" czy bez tego ?

Pytam bo od zarania dziejów używam tego skryptu ale działa mi dobrze tylko z "Handlowe Polecenia MK3" - tzn. automat przejmuje kontrole nad handlowcem.

Bez tego nie udało mi sie uruchomić.

Skrypt działa tak dobrze (pod względem wydajności) bo statki po kolei szukają zleceń a nie wszystkie na raz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swego czasu uruchamiałem handlarzy bez mk3 i było ok. Za pierwszym razem brakowało mi kasy na to oprogramowanie i nie było wyboru 😛

Za drugim chciałem trochę ożywić ekonomię w paru sektorach. Niektórym stacjom brakowało podstawowych surowców do produkcji (ogniwa, ziarna soi itd), a okoliczne fabryki były ich pełne. Uruchomiłem EST z ograniczeniem ilości skoków i ustawiłem w rozkazach odpowiednie towary. Po jakimś czasie wszystkie braki zostały uzupełnione 😎

gchojna1, może źle konfigurowałeś rozkazy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc temu...

Wczoraj trochę grałem i spotkałem się z jeszcze jedną rzeczą, o której w opisach nie znalazłem informacji. Jeden z moich handlarzy został zaatakowany przez pirackie myśliwce i tym razem chyba zarobił pożogą, bo statek został zniszczony od razu. Myślałem, że już po nim ale pilot poinformował mnie o tym, że udało mu się katapultować i mogę go zebrać z przestrzeni. Poleciałem więc szybko na miejsce i rzeczywiście tam był. Zniszczyłem piratów, wciągnąłem go na pokład i skryptem Personnel Transporter przeniosłem na inny statek. Pilot zachował swój poziom doświadczenia i znowu pracuje pełną parą 🙁

Nie wiem od jakiego poziomu doświadczenia piloci mogą się katapultować, ten miał max. rangę. Tak czy inaczej, miejcie to na uwadze i sprawdzajcie komunikaty od pilotów 😀

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, ten skrypt jest bardzo dobry. Moim kilka razy udało się uciec przed myśliwcami wroga do najbliższej stacji, o czym poinformowali mnie komunikatem, że jacyś "niegrzeczni chłopcy chcieli się ich kosztem zabawić". Nie wiem co dokładnie znaczy to, że ktoś chciał się z nimi zabawić, do tego niegrzeczni chłopcy. Mam nadzieję, że nic zdrożnego 🙁

W każdym razie z kilkunastu handlowców straciłem tylko dwóch, zniszczonych przez Q, w odstępach kilku dniowych. Więc spoko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie to jak do tej pory jedyna strata, na szczęście tylko sam statek z ładunkiem 🙁 W poprzednich grach starałem się być neutralny w stosunku do piratów i było zupełnie spokojnie, w tej grze postanowiłem ich tępić i są tego rezultaty. W ciągu ok. 30 godzin gry było już ponad 20 ataków na moich handlarzy ale udawało im się uciec gdy atakujące statki były zajęte dronami. Ten jeden miał pecha i pewnie trafił na torpedę, bo wątpię żeby Buzzard, Buster i Discoverer mogły zdjąć 125MJ osłon jedną salwą.

Yacku, pamiętaj że możesz ustawić sektory których handlarze mają unikać, Xenki mają dosyć stałe trasy migracji. Wystarczy zrobić to z jednym statkim i skorzystać np. z magazynu danych. Potem wczytujesz te ustawienia u pozostałych handlarzy i załatwione 😀

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, ale gram teraz na swoim profilu Man Machine i Xenki są do mnie przyjaźnie nastawieni, więc nic mi nie grozi z ich strony 🙁

No prawie, czasem zawsze się pojawi jakiś odszczepieniec, tak jak ten Q i może mi namieszać zanim się nim zajmę.

Piraci to różnie, bo reputacja u nich skacze jak żaba na stawem. To samo dotyczy reputacji u innych ras. A wszystko dzięki Pirate Guild i Slow Notoriety. Jedno zlecenie dla Gildii i reputacja leci u jakiejś rasy na łeb na szyję, potem długo ją podnoszę, bo misji ze stacji nie biorę. I tak na okrągło. Więc nie ma stałych niebezpiecznych sektorów, każdy sektor w jednej chwili bezpieczny, za jakiś czas może być śmiertelną pułapką dla tradera 😀

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij


×
×
 • Dodaj nową pozycję...